ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานสถานที่

นายศักดา จาดอุไร

นายชูเกียรติ สาไข

นายองอาจ กลับเกลี้ยง

นางบังอร สาไข