ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสืบ ด้วงแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มี.ค. 2523 - 30 ต.ค. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรางค์ เวชรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย มงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณี สุนทรชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต ไกรนรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางยินดี โรจนวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2546 - 8 พ.ย. 2550
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย. 2550 - 31 ต.ค. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา กาไรภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2554 - 30 ก.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกันยา ประกอบผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2557 - 30 ก.ย. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรินทร์ ศิริสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2561- 30 ก.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนันท์ ขยัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน