ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าสายชั้น ป.3
ครูประจำสายชั้น ป.3/2

ครูประจำสายชั้น ป.3/1

ครูประจำสายชั้น ป.3/3

ครูสนับสนุนการสอน