ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หัวหน้าสายชั้น ป.1

ครูประจำสายชั้น ป.1/2

ครูประจำสายชั้น ป.1/3

ครูสนับสนุนการสอน