ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครูประจำสายชั้น ป.2/3

ครูประจำสายชั้น ป.2/1

ครูประจำสายชั้น ป.2/2

ครูสนับสนุนการสอน